سال93 ؛  سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی